Kiến thức Pi Network

Làm thế nào để chuyển Mainnet?

8 bước cơ bản để chuyển Mainnet: 1. Tải xuống ứng dụng trình duyệt Pi, 2. Tạo ví Pi, 3. Xác nhận ví Pi, 4. Khoá Pi, 5. Gửi đơn đăng ký KYC, 6. Chờ kết quả KYC, 7. Khi đã hoàn thành đầy đủ từ 1-6, 8. Di chuyển Pi sang Mainnet
Ngày 29 tháng 03, 2024
Mã Mời: nhutto40 (+1Pi,+25%)
X Copy